Abstrakti

Katarina Nummi-Kuisma 2010. Pianistin vire. Intersubjektiivinen, systeeminen ja psykoanalyyttinen näkökulma virtuoosietydin soittamiseen.

Sibelius-Akatemia, DocMus yksikkö.

Väitöskirja.

Väitöskirjassa tarkastellaan ammattipianistin soittamista moniaistisena ja liikkeellisenä kokemuksena. Harjoitettava ja esitettävä sävellys on Alexander Skrjabinin dis-mollietydi op. 8. Kysymyksessä on aineistolähtöinen tapaustutkimus, jossa sovellettu haastattelumenetelmä perustuu tutkijan kehittämään aistihaastatteluun. Tutkijan kokeneisuus pianistina on keskeistä tiedon hankinnassa. Pianistin ja tutkijan välille oli mahdollista luoda intersubjektiivisesti jaettu kokemuksellinen tila, jossa nousi reflektiivis-verbaaliseksi myös aiemmin sanallistamatta jäänyttä tietoa pianistin aistimisen tavoista soittotilanteissa. Mielikuvia sanallistamalla voitiin rikastaa ja kiteyttää käsitteellistä ajattelua soittamisen prosessista.

Kaksivaiheisessa analyysiosassa fokukseen nostettiin etydin keskeytyksettömään soittamiseen liittyvä kehollis-mielellinen vire, joka poikkesi fragmentaariseen harjoitteluun liittyvästä aistikokemuksesta. Tässä myös esittämisen liittyvässä vireessä soittajan aistimisen tapa on aistimodaliteetteihin sitoutumatonta eli amodaalista ja siitä puhutaan liikkeellisin käsittein. Nämä vitaalimuodot ovat lähtökohtaisesti ei-tietoisia ja vaikuttavat rinnakkain verbaalisen ajattelun kanssa. Myös aistihaastattelumenetelmää analysoidaan intersubjektiivisuuden ja tämänhetkisyyden käsitteiden avulla, jotka linkittyvät systeemiälyn ajatukseen. Semioottisen – vietillisen ja kehollisen – mielekkyyden nähdään rikkovan sekä kielen että soiton symbolisen, vakiintuneiden merkitysten tason ja saattavan subjektin jatkuvaan muutoksen prosessiin. Soittaminen nähdään näin perustavalla tavalla luovana toimintana ja vire antaa vivahteikkaan kuvan pianistin tavasta olla älykkäästi, toimivalla tavalla soittamisen systeemissä. Tutkimus tukee ajatusta, että soittajan toimiminen esiintymistilanteissa on ymmärrettävissä hänen luomiensa mielikuvakonstellaatioiden avulla.

Tutkimuksen pohdintaosa avaa näköaloja siihen, kuinka moniaistisia mielikuvakonstellaatioita ja luovaa prosessia voidaan lähestyä pedagogisesti.

Avainsanat: pianisti, soittaminen, vire, luova prosessi, vitaalimuoto, aistihaastattelu, intersubjektiivisuus, systeemiäly, psykoanalyysi 


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/katarina/public_html/files/tmp) in Unknown on line 0